II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku przypomina, że zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) do dnia 31 maja 2017 r. należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017.

Na podstawie art.18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 31 maja 2017 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowoduje  wygaśnięcie zezwoleń.