Gmina Łask została beneficjentem Projektu „Poszerzamy horyzonty"

Gmina Łask jest beneficjentem Projektu „Poszerzamy horyzonty" – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 928 uczniów szkół podstawowych Gminy Łask, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 122 nauczycieli oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół do 31.07.2020 r.

Efektem wdrożonych zmian będzie:

- poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 742 uczniów.
- podwyższenia kompetencji i kwalif. zawod. przez min. 98 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy,
  materiałów dyd. i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i TIK.    

Całkowita wartość projektu: 1 848 213,77                                                                    

Kwota dofinansowania: 1 704 853,15  

1)      Ze środków europejskich 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 1 570 981,70 PLN

2)      Ze środków dotacji celowej 7,24% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 133 871,45 PLN

Wkład własny:  

Ze środków publicznych 7,76% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 143 360,62 PLN