Dziedzictwo kulturowe Doliny rzeki Grabi

Lokalna Grupa Działania „Doliny rzeki Grabi” informuję, że realizuję operację pt. „Dziedzictwo kulturowe „Doliny rzeki Grabi” mająca na celu zaangażowanie lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwoju i promowania obszarów działania  LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromowanie tych grup i ich produktów. Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 15 października 2020 r.

Załączniki: