Dotacje

W celu poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Gmina Łask otrzymała dotację finansową przeznaczoną na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (Dz. U z 2017, poz. 1938). Wymienione wyżej zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.