Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca

Więcej pieniędzy na wymianę starych pieców
 

Mamy dobrą informację dla osób, które złożyły w maju br. wniosek o przyznanie dotacji na wymianę starego pieca. Łaski samorząd zwiększył  wysokość środków przeznaczonych na ten cel z budżetu gminy ze 100.000 zł do 256.000 zł. Oznacza to więcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz więcej wymienionych kopciuchów. Skorzystają na tym nasi mieszkańcy i oczywiście środowisko.

- Zarządzenie

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu gminy Łask
na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask

 

Burmistrz Łasku ogłasza w terminie 24 maja - 28 maja 2021 roku nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych gminy Łask dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

1. Celem naboru jest przyznanie w 2021 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałej wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze obejmujące:

1) ogrzewanie gazowe, w tym podłączenie do sieci gazowej;

2) podłączenie do sieci ciepłowniczej;

3) automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. biomasą, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 oraz zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą;

4) ogrzewanie elektryczne;

5) pompy ciepła.

2. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne należy zakończyć w terminie, który umożliwi jego rozliczenie do 15 listopada 2021 r., a w szczególnych przypadkach, za zgodą Burmistrza Łasku, do 30 listopada 2021 r.

3. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu gminy Łask – 100.000,00 zł.

4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Łasku.

5. Formularz wniosku od dnia 17 maja 2021 r. można pobrać ze strony internetowej www.lask.pl zakładka Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca oraz w Urzędzie Miejskim w Łasku.

6. Wypełniony formularz wniosku w wersji papierowej należy podpisać i w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi dokumentami złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, parter, sala 100 (po uprzednim wybraniu na domofonie umieszczonym w przedsionku numeru 379), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łasku. W obecności Wnioskodawcy wniosek zostanie zarejestrowany poprzez nadanie numeru i wpisanie do rejestru, w którym odnotowana zostanie data i godzina złożenia wniosku. Wnioski złożone przed rozpoczęciem i zakończeniem naboru nie będą uwzględniane.

7. Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1923).

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- telefonicznie pod numerami: 43 676 83 49, 43 676 83 48;

- drogą elektroniczną: um@lask.pl

 

Załączniki:

Zasady dofinansowania

Wniosek o dotację

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Koszty kwalifikowane i poziom dofinansowania

 

Burmistrz Łasku
 

Gabriel Szkudlarek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończone programy: