Dofinasowanie szkoleń do 80%

Uruchomiliśmy kolejny, już IX nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. 

Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl 

Na wnioski czekamy 16 stycznia od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych wyłącznie na usługi szkoleniowe.

Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.

W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%

Obowiązują następujące limity kwotowe:

- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinansowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,

- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. 

W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.

Termin ważności bonów upływa 29 lutego 2020 r.

Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.

Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.

Pozostałe najistotniejsze informacje:

1. Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem.

2. Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.

3. Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.

4. Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.

5. Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.

Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do szkoleń.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500; 573 444 044; 573 444 040; 573 444 046.

 

Źródło: www.pracowniktwojskarb.pl