Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

 

Burmistrz Gminy Łask zawiadamia o zakończeniu realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego uruchomione zostały elektroniczne usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców. Aktualnie zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze mogą pobrać ze strony Urzędu  Miejskiego w Łasku informacje przestrzenne  i zdalnie dokonać za nie zapłaty. Udostępniono on-line łącznie 100 sztuk dokumentów.W ramach projektu wykonana została także usługa integracji gminnych danych przestrzennych z systemem powiatowymco znacznie przyspieszy procesy decyzyjne i będzie szczególnie ważne dla inwestorów i firm obsługujących projekty inwestycyjne. Dla odbiorców główną korzyścią będzie skrócenie czasu potrzebnego do zrealizowania danej sprawy, możliwość jej załatwienia o dowolnej porze (24h/dobę) i z dowolnego miejsca, przy użyciu aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej czy wtyczek społecznościowych.

Wdrożony został także system usług proaktywnych, co umożliwi powiadamianie mieszkańców o zdarzeniach
o znaczeniu kryzysowym
 czy przekazywanie praktycznych informacji takich jak np. awaria wodociągu, przypomnienie o terminie zapisów do przedszkola.

Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie korzystać w ciągu roku 179 osób.

Całkowita wartość projektu to 422 289,79 zł. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości 289 062,05 zł. Gmina poniosła koszty na poziomie 133 227,74 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Dzięki udostępnieniu e-usług mieszkańcy i przedsiębiorcy uzyskali możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość co znacznie ułatwi i skróci czas jej zrealizowania.

 

 

 

 

Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.

Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Gminie Łask poprzez zbudowanie jednego centrum kontaktu dla obywateli oraz sprawne zarządzanie Gminą Łask poprzez stworzenie jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę portalu z elektronicznymi usługami w celu ułatwienia kontaktu obywateli z Urzędem Miejskim. Dostęp do usług publicznych będzie możliwy o każdej porze (24h/dobę),
z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji, w tym: aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej, wtyczek społecznościowych.

W ramach projektu wdrożone zostaną 3 usługi on-line:

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 1 szt.:

  • informacyjne usługi proaktywne

Za pomocą systemu powiadamiania Urząd będzie mógł informować mieszkańców o zdarzeniach o znaczeniu kryzysowym oraz przekazywać praktyczne informacje związane z codziennym życiem mieszkańców (np. awaria wodociągu, przypomnienie o terminie zapisów do przedszkola).

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej  4 – transakcja – 2 szt.:

  • wykorzystanie udostępnionych informacji przestrzennych przez mieszkańców wraz z możliwością dokonania zapłaty
  • wykorzystanie udostępnionych informacji przestrzennych przez podmioty gospodarcze wraz z możliwością dokonania zapłaty

W ramach projektu wdrożona zostanie ponadto jedna usługa wewnątrzadministracyjna, która pozwoli na wykorzystanie udostępnionych informacji przestrzennych oraz na integrację z systemem powiatowym,co znacznie przyspieszy procesy decyzyjne i będzie szczególnie ważne dla inwestorów i firm obsługujących projekty inwestycyjne.

Dzięki realizacji projektu Gmina udostępni on-line 100 sztuk dokumentów. Przewidziano, że liczba pobrań/odtworzeń dokumentów wyniesie 658 sztuk.

Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie korzystać w ciągu roku 179 osób.

Inwestycja obejmie:

  • rozbudowę Portalu z e-usługami proaktywnymi,
  • wdrożenie systemu udostępniania informacji przestrzennej,
  • dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie Oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentu wraz z Integracją z ePUAP i rozszerzeniem zakresu e- formularzy,
  • rozbudowę systemu back-office, wdrożenie systemu centralizacji VAT i faksymile,
  • dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania systemowego, narzędziowego,
  • zakup sprzętu i szkolenia pracowników.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do: mieszkańców powiatu łaskiego, pracowników Urzędu Miejskiego
w Łasku, pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość całkowita projektu: 502 150,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 344 250,00 zł