Azbest

Nabór wniosków na dofinansowania przy usuwaniu wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje, że Gmina Łask będzie ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Łask na 2019 rok.

Dofinansowaniu będą podlegać koszty związane z:

  • demontażem wyrobów zawierających azbest z dachów budynków;
  • odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu;
  • przygotowaniem do transportu i transportem wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwieniem poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę (osoby) będącą właścicielem nieruchomości,  na której znajduje się wyrób zawierający azbest, do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r.

Dofinansowaniu podlegają, jedynie te wyroby, co do których została złożona „Informacja o wyrobach zawierających azbest” i znajdują się w Bazie Azbestowej.

Wniosek i wymagane załączniki są dostępne na stronie internetowej (www.lask.pl) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe, a także ewentualny remont, rozbiórkę lub budowę nowej więźby dachowej. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.

Ponadto informuję, że warunkiem realizacji programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Łask o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku (II piętro, pok. nr 50 lub pod nr tel. 43 676 83 50).

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy, że zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31), wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy przedłożyćw terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki w załącznikach:

- Informacja

- Ocena

 

 

 

Baza azbestowa

18.08.2009 r. - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Łask

18.08.2009 r. - Program Usuwania Azbestu dla Gminy Łask

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu.

Informacja o wyłonionym wykonawcy na usunięcie azbestu.