Azbest

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje mieszkańców o przedłużeniu naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków, transportem i utylizacją lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku do dnia 02 lutego 2018 roku.

 

Nabór wniosków na dofinansowania przy usuwaniu wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dofinansowania w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków, transportem i utylizacją lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku do dnia 19 stycznia 2018 roku.

 

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy, że zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31), wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy przedłożyćw terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki w załącznikach:

- Informacja

- Ocena

 

 

 

Baza azbestowa

18.08.2009 r. - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Łask

18.08.2009 r. - Program Usuwania Azbestu dla Gminy Łask

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu.

Informacja o wyłonionym wykonawcy na usunięcie azbestu.