Ankieta: Strategia Rozwoju Gminy Łask

Szanowni Państwo!

Gmina Łask przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Łask”.

Strategia Rozwoju Gminy Łask jest dokumentem, który określa długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju Gminy Łask oraz cele, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia przyjętych założeń. Ustalenia te będą podstawą do prowadzenia przez Urząd Miejski w Łasku polityki społeczno-gospodarczej. Strategia rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem, który definiuje jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Zebrane informacje pozwolą na sformułowanie wizji i misji rozwoju gminy, a także na wskazanie celów i kierunków rozwoju.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą dokumentu – Grupa CDE Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17, e-mail: a.owsikowska@ekocde.pl

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!