Aktualizacja Mapy aktywności

W roku 2005 w ramach zadań realizowanych przez Gminę Łask w akcji społecznej "Przejrzysta Polska" została utworzona "Mapa aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. "Mapa aktywności " została opracowana w formie listy, która zawiera najważniejsze informacje o organizacjach pozarządowych działających na naszym terenie i jest dostępna między innymi na stronie internetowej gminy. Aby lista była kompletna i dostarczała aktualnych informacji corocznie do końca I kwartału podlega aktualizacji. Celem tego działania jest stworzenie aktualnej listy organizacji trzeciego sektora, która pozwoli wszystkim zainteresowanym zorientować się jakie organizacje działają w gminie Łask i jakie zadania realizują na rzecz lokalnej społeczności. W związku z powyższym prosimy wszystkie organizacje działające na terenie gminy Łask - zarówno te, które zostały już ujęte w "Mapie aktywności" oraz te, które jeszcze nie zostały tam wpisane - o wypełnienie formularza aktualizacyjnego i dostarczenie go do dnia 20 marca 2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (pokój nr 57) bądź przesłanie w formie elektronicznej na adres: i.smazek@lask.pl lub faksem pod numer (43) 676-83-88. Zagadnienia zawarte w punkcje 8 i 9 formularza prosimy opisać w formie krótkiej informacji, maxymalnie na stronie formatu A5.
Formularz aktualizacyjny/zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Załączniki: