ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. łódzkim

Projekt realizowany na terenie woj. łódzkiego w okresie 01.01.2018-31.12.2019 roku. Skierowany jest do osób dorosłych - zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

  • doradztwa zawodowego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń zawodowych,
  • wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz wsparcia pomostowego (finansowego) przez okres 6 miesięcy.

Ze wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej, będą mogły skorzystać osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracownika, które należą do minimum jednej z niżej wymienionych grup:

  • osób z niepełnosprawnością
  • osób powyżej 50 roku życia
  • kobiet
  • pracowników o niskich kwalifikacjach
  • osób poniżej 30 roku życia

W ramach projektu, wsparciem typu outplacement objętych zostanie 60 osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego.

Czym jest outplacement?

Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Głównym celem Projektu jest poprawa sytuacji oraz podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wszelkie działania podejmowane podczas realizacji projektu będą zgodne z zasadą zachowania równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu

Wartość projektu to 1 161 024,00 PLN, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 056 531,84 PLN, co stanowi 91% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Informacja o rekrutacji

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie??
Nie czekaj, wyślij nam mail ze swoim zgłoszeniem już dzisiaj!

Rekrutacja trwa od 01.01.2018 do 31.08.2018

Liczba miejsc ograniczona!

 

Źródło: www.lodzkie.4system.com

Załączniki: