10 lat z życia Gminy Łask

10 lat w życiu gminy to krótki okres, ale w życiu dorosłego człowie­ka to czas, który pozwala nie tylko na formułowanie planów, lecz także na ich realizację. Od roku 2006 do dnia dzisiejszego, a więc już pełne 10 lat gminą zarządza burmistrz Gabriel Szkudlarek. Co się zmieniło przez ten czas?

 

Prezentacja podsumowująca ostatnie 10 lat z życia gminy

 

Jest nas mniej prawie o 1000 osób. 1/3 mieszka na wsi, a 2/3 w mieście.

Zwiększyła się ilość mieszkańców wsi. Wieś powoli, za sprawą roz­woju budownictwa jednorodzinnego, staje się sypialnią.

Zwiększyła się liczba osób powyżej 67 lat, czyli w tzw. wieku popro­dukcyjnym, a mimo to zmniejszyła się liczba mieszkańców potrzebują­cych pomocy społecznej. Nie idzie to jednak w parze z ilością funduszy przeznaczanych na pomoc społeczną. Zwiększył się koszyk świadczeń socjalnych.

Budżet. Stopniowo rośnie. Bez programu 500+ rok 2016 jest porów­nywalny z 2015 r. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych to środki zewnętrzne unijne, ale także WFOŚiGW, NFOŚiGW, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, tzw. Schetynówka z budżetu państwa, Ministerstwo Sportu, Narodowe Centrum Kultury.

Zadłużenie. Intensywnie spada. Dzięki determinacji służb finanso­wych i decyzjom burmistrza, w 2016 roku osiągnęło bardzo niski poziom -15%.

Inwestujemy. 17% to średni wskaźnik. Robimy to sami, wspólnie z przedsiębiorcami i innymi jednostkami samorządowymi. Mamy także udział w zadaniach powiatu i samorządu wojewódzkiego. Należy pod­kreślić, że w skali kraju 52% wszystkich inwestycji to samorządowe.

Drogi. Dlaczego drogi? Bo to okno na świat. To komfort życia i roz­wój przedsiębiorczości. Co zmieniło się najbardziej? Do Warszawy je­dziemy 2 godziny, Wrocławia – 2 godz., a do Łodzi tylko 25 minut. To za sprawą A-1,A-2, S-8 i S-14. Lokalnie zmodernizowaliśmy 52 km dróg. Kto dziś pamięta, że 10 lat temu część ul. Jodłowej w Łasku była drogą gruntową?

Drogi to priorytet w programie burmistrza Łasku. Moglibyśmy zre­alizować więcej, ale pierwszą pozycją w budżecie jest oświata. To poło­wa wydatków bieżących budżetu gminy, ale to także inwestycja w naszą przyszłość. Podstawowa edukacja często przesądza o rozwoju młodych ludzi. Dlatego ważne jest wyposażenie pracowni, prowadzenie dodat­kowych zajęć. Pomaga w tym korzystanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Za tym idą sukcesy uczniów.

Inwestycje. Największe z nich to:

- Plac 11 Listopada może się podobać lub nie, ale przyczynił się do ożywienia centrum miasta, daje szanse na wiele imprez organizowa­nych przez różne środowiska.

- Muzeum to urzeczywistnienie marzeń wielu mieszkańców.

- Kanalizacja i wodociąg - rozwój infrastruktury jest symbolem li­kwidacji zapóźnień cywilizacyjnych. Pamiętajmy, że jest to kilkadzie­siąt dodatkowych sieci do eksploatacji prowadzonej przez MPWiK.

- Wysypisko odpadów to jedyny projekt w woj. łódzkim przewidujący rekultywację wysypiska w kierunku nierolniczym.

- Termomodernizacja, która zmieniła wygląd miasta (zwłaszcza osiedli mieszkaniowych) i przyczyniła się do zmniejszenia zanieczysz­czenia powietrza atmosferycznego.

- Przedszkole w Kolumnie - wybudowane od podstaw.

- Park Miejski - enklawy zieleni przyczyniają się do lepszego sa­mopoczucia, poprawiają komfort naszego życia, dają możliwość wypo­czynku i relaksu.

- Kolegiata - Centrum Idei ku Humanizmowi w Łasku. To nie tylko remont świątyni i zabytku najwyższej klasy, lecz także centrum kultury, miejsce wystaw i koncertów.

Przyszłość. Dalsza rewitalizacja powiązana z działaniami społecz­nymi. Zamiana kamienicy mieszkalnej na Dom Pracy Twórczej w Ła­sku – siedziba wielu stowarzyszeń, zmiana placu komunikacyjnego na miejsce reprezentacyjne, rekreacyjne, wyposażone w urządzenia służą­ce sprawności fizycznej. Stare budynki o charakterystycznej architek­turze to dziedzictwo kulturowe mieszkańców. Powstał bardzo ciekawy projekt zieleni. Wykorzystując nowe trendy projektowania zieleni miej­skiej. Jeśli NFOŚiGW uzna projekt za wartościowy i gmina otrzyma środki, to powstanie planowany przez miłośników róży łaskiej ogród różany. Będziemy mieć także pierwszą w Łasku kwietną łąkę.

Oczyszczalnia ścieków. Inwestycja przygotowana przez MPWiK - największa z dotychczasowych pod względem efektu ekologicznego i pod względem wartości, daje szansę na oczyszczenie ścieków w stop­niu wymaganym przez surowe przepisy unijne i umożliwi dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowane sieci kanalizacji sanitarnej: Łask ul. Zachodnia, Widaw­ska, południowa część Kolumny, tereny wiejskie: Wronowice, Gorczyn, Wola Łaska, Ostrów.

32. BLT. Dotychczasowy symbol Łasku. W ciągu ostatnich 10 lat największe inwestycje to właśnie wojskowe. I chociaż terenu naszej gminy dotyczy tylko realizacja budownictwa mieszkaniowego to nadal wojsko jest dla nas istotnym czynnikiem rozwoju. Baza jest bowiem największym zakładem pracy zatrudniającym naszych mieszkańców.

Galeria: 

10 lat z życia Gminy Łask

10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask
10 lat z życia Gminy Łask