Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Okup Wielki, gmina Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowis

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19, wraz z prognozą oddziaływania na śr

Załączniki: 

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20, wraz z prognozą oddziaływania na śr

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 5, wraz z prognozą oddziaływani

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość